Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

Istanbul Med Assist Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin muhafaza edilmesine gereken önemi vermekteyiz. Şahsınıza ait her türlü kişisel veri tarafımızca özenle işlenecek ve hassasiyetle muhafaza edilecektir. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede uygun olarak işlenecektir.

Sizlere yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla kullandığımız sözlü, yazılı, sosyal medya, internet sitesi, Çağrı Merkezi, mobil uygulamalar gibi araçlarla kişisel verileriniz elde etmekteyiz.

Bu kapsamda, sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik bilgileriniz.
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta gibi iletişim verileriniz.
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal bilgileriniz.
 • Sağlık turizmi hizmetlerini verebilmek amacıyla elde edilen bilgiler.
 • Hastanelere iletilmek üzere Istanbul Med Assist’e verdiğiniz sağlık verileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, başvurulan hastane veya klinik verileriniz, geliş sebebiniz, muayene verileriniz, teşhis ve tanılarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • Çağrı merkezimizi, internet sitemizi, Whatsapp hattımızı kullanmanız halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Sağlık turizminin gerçekleştirilmesi.
 • Kimliğinizin teyit edilmesi.
 • Sağlık turizmi tecrübenizin planlanması.
 • Gerekli rezervasyonların ve kiralamaların yapılabilmesi.
 • Hizmetlerimizi faturalandırabilmek.
 • Raporlama ve denetim yapılabilmesi.
 • Konsolosluklara verme amacıyla vize başvurularınızın gerçekleştirilmesi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi.
 • Hastalarımızdan geri dönüş alarak sunduğumuz hizmetlerin geliştirilebilmesi.
 • Hizmetlerimizle ilgili olası şikayetlerin giderilmesi.
 • Yasal gereksinimlerin karşılanabilmesi.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda info@istanbulmedassist.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Istanbul Med Assist tarafından Kanun’a uygun olarak hazırlanan Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı acente, çağrı merkezi, kurum, kuruluş, ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, şirket ve sağlık profesyonelleri, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesini, toplanma yöntemlerini ve hukuki sebeplerini; kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarımı, veri güvenliğine ve başvuru hakkına dair bilgilendirildiğimi, kişisel ve özel nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Istanbul Med Assist’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için aktarılması ve işlenmesine, Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesine, işlenmesine ve hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, AÇIK RIZAM ile ONAY VERİYORUM.

Onay

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..
Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………
TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)
Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……
Eğer uzaktan olacak ise, yani ıslak imza alınmayacak ise

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

ONAY VERİYORUM

Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………